Een 11-koppige delegatie van een Chinese Commissie voor Vergrijzing heeft een driedaags bezoek aan Nederland gebracht, om het ouderenbeleid te bestuderen. Het programma spitste zich vooral toe op de langdurige zorg en de ondersteuning op lokaal niveau.

China kampt, meer nog dan Nederland, met grote vergrijzing. Dit is reden om te kijken hoe andere landen de ouderenzorg hebben ingericht. De Chinese delegatie gaf aan dat het vertrekpunt in hun beleid is om de sociale ongelijkheid te verminderen. Men had dan ook veel interesse in de mogelijkheden voor sociale ondersteuning van ouderen op lokaal niveau -in de wijk- en huisvesting van ouderen.

Langdurige ouderenzorg

Verder is een bezoek gebracht aan het Nederlands Consortium For Healthy Aging in Leiden, en kwamen onderwerpen als de financiering en het indicatiestelsel in de langdurige zorg, de werking van het persoonsgebonden budget, de aantrekkingskracht om in de zorg te werken en de effectieve innovatie van zelfsturende teams in de thuiszorg aan de orde.

Omdat, juist op het moment dat de delegatie in Nederland was, het nieuwe regeerakkoord werd gepresenteerd, ontstond nog levendige discussie over de noodzaak tot ingrijpende wijzigingen in de langdurige zorg om het systeem op termijn betaalbaar te houden.

Hervorming

Met betrekking tot het hervormen van de gezondheidszorg in China, heeft de Chinese overheid eerder te kennen gegeven open te staan voor bijdragen van buitenlandse ondernemingen. Bij het oplossen van de complexe problematiek heeft men de komende jaren veel behoefte aan kennis en expertise uit andere landen.

Kort geleden kwamen minister Schippers van Volksgezondheid en haar Chinese ambtgenoot Chen Zhu al een actieplan overeen tot meer bilaterale samenwerking op het gebied van gezondheidszorg. Hierdoor ontstaan ook voor Nederlandse bedrijven nieuwe kansen in China.

bron: http://china.nlambassade.org/

2012-oktober-cnca-unfpa-puderen-246